Konkursy 2015 Konkursy 2015

Więcej pieniędzy dla NGO

O 120 tys. zł został zwiększony budżet zaplanowany na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na kwietniowej sesji radni przyjęli poprawkę do Programu współpracy oraz budżetu miasta na 2015 rok.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 4, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Otwarty konkurs ofert

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 4, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Działalności na rzecz organizacji pozarządowych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Ocena formalna wniosków NGO

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursach z zakresu zdrowia i zpaobiegania patologiom (lato w mieście oraz obozy i kolonie), a także z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania dodatkowych konkursów ofert

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania dodatkowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi

Konkurs ofert dla NGO z działalności na rzecz organizacji

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Działalności na rzecz organizacji pozarządowych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z...

Konkurs ofert dla NGO ze Zdrowia (lato w mieście oraz obozy i kolonie)

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Działalności na rzecz organizacji pozarządowych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z...

Zapraszamy na otwarte szkolenie dla NGO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do udziału w otwartym szkoleniu pn. „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania". Szkolenie...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Porządku i bezpieczeństwa publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu zdrowia - drugi konkurs

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania otwartych konkursów ofert

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art....

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu ekologii

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu kultury

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w...

UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU KONKURSÓW! UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU KONKURSÓW!


Informujemy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że uległ zmianie harmonogram ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych.


Właściwy harmonogram dostępny jest poniżej.

 

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015 Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

W konkursie mogą brać udział:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;

Priorytet 3. Aktywni obywatele;

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.

 

Więcej informacji można znaleźć pod linkami:

http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.html

Regulamin Konkursu FIO w 2015 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowany przez Ministra.

Z Regulaminem można się zapoznać klikając w poniższy link:

http://www.pozytek.gov.pl/Regulamin,Konkursu,FIO,w,2015,r.,3633.html

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.
Dodatkowo należy złożyć pisemną deklarację przystąpienia do realizacji zadania, potwierdzenie numeru konta bankowego, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz sprawozdanie z budżetu za ubiegły rok. 
Dokumenty należy złożyć w wydziale merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zadań.