Nabór ofert w konkursie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Trwa nabór ofert w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020".

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

10 grudnia w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych o tematyce związanej z otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych.

Nowe wzory formularzy dla organizacji pozarządowych

Od 3 września 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy ofert, umów i sprawozdań dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

 

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • turystyki
  • polityki społecznej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
  • ochrony środowiska
  • bezpieczeństwa publicznego
  • kultury
  • sportu
  • zdrowia i zapobiegania patologiom
  • polityki społecznej
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych 
określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.