Informacja o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Integracja

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy z Integracją -  Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół na realizację zadania „Organizacja XIV Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Bartosz 2015”.

Oferta wpłynęła w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i została na 7 dni zamieszczona na oficjalnej stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń. W związku z brakiem zgłoszonych jakichkolwiek uwag do w/w oferty, Gmina przystępuje do podpisania umowy na realizację zadania.