Konkursy 2016 Konkursy 2016

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Tarnobrzega

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Tarnobrzega na realizację zadań własnych gminy w 2016 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb...

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu Ochrona Zdrowia i Zapobieganie Patologiom - konkurs nr 2

Regranting

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu.

Konkurs ofert - Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom - konkurs nr 2

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 2.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu Kultura

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultura.

Wykaz ofert z zakresu kultury

Wykaz ofert, które przeszły ocenę formalną w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury.

Informacja

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu dla NGO.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu Pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursów dla NGO

Prezydent Miasta Tarnobrzega korzystając z prawa do przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu (pkt. 6 w części „Gmina Tarnobrzeg zastrzega sobie prawo do” Załącznika do Zarządzenia nr 433/2015 i...

Konkurs ofert - kultura

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rok 2016.

Konkurs ofert

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sport i turystyka, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Otwarty konkurs ofert - ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom - konkurs nr 1

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom na rok 2016.

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2016.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.
Dodatkowo należy złożyć pisemną deklarację przystąpienia do realizacji zadania, potwierdzenie numeru konta bankowego, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz sprawozdanie z budżetu za ubiegły rok. 
Dokumenty należy złożyć w wydziale merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zadań.