Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych


Urząd  Miasta Tarnobrzega  ul. Mickiewicza 7.
Wydział Organizacyjny  pok. 44 {III piętro}
Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.


Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych {Dz. U. z 2015r. poz. 397} oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny {Dz. U. z 2014r., poz. 121 z póżn. zm.}


Biuro po przyjęciu znalezionej rzeczy sporządza protokół , który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy. Znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.

Zasady wydania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:


- Osoba uprawniona do odbioru rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu , tj. cech  charakterystycznych.