Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - ostatni nabór wniosków

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłosiła  rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. franków szwajcarskich.
Do udziału w konkursie zaprasza się organizacjepozarządowe, których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców określa Podręcznik dla Organizacji Pozarządowych. Podręcznik oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie www.swissgrant.pl w zakładce Do pobrania.
Nabór Wniosków będzie trwał od 29 marca 2013r. do 29 maja 2013 r.
Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.
źródło: www.swissgrant.pl