Harmonogram otwartych konkursów ofert

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014