Informacja o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu pyłu PM10

Poniżej publikujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze województwa podkarpackiego w 2017 r.

Informacja została przygotowana w oparciu o merytoryczne kryteria określone w opracowaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt.: „Wytyczne dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów”.
 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r.

Poziom Alertu

Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Obszar

Strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1802: Rzeszów. Obszar  około
120 km2 zamieszkały przez około 180 tys. mieszkańców.

Strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Sanok, Tarnobrzeg. Obszar  około318 km2 zamieszkały przez około 320 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia

Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich
12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od
50 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r.

W tym okresie ponad 35 dni ze stężeniem dobowym wyższym od
50 μg/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Rzeszowie przy ul. Rejtana– 39 przekroczeń,
·   w Dębicy przy ul. Grottgera– 66 przekroczeń,
·   w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 66 przekroczeń,
·   w Jaśle przy ul. Sikorskiego– 36 przekroczeń,
·   w Krośnie przy ul. Kletówki – 41 przekroczeń,
·   w Mielcu przy ul. Pogodnej – 64 przekroczenia,
·   w Sanoku przy ul. Sadowej – 38 przekroczeń,
·   w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej – 44 przekroczenia.

Źródło informacji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny

Przekroczenia poziomu dobowego PM10 miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.

W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz stwierdzonymi w poprzednich latach przekroczeniami na tych stanowiskach dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 istnieje znaczne ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku 2017.

Działania zapobiegawcze

Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1.    ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
2.    w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl
3.    wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

- zprogramu„Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzezjak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Opracował

Beata Michalak

Godzina i data

godz. 8.30  dnia 21.02.2017 r.

SMS

WCZK OSTRZEGA:

Możliwość przekroczenia w 2017 r. na terenie Rzeszowa, Dębicy, Jarosława, Jasła, Krosna, Mielca, Sanoka, Tarnobrzega dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Szczegóły na stronie http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik

RSO

Uwagi

Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/