Konkurs ofert: pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - wspieranie działalności świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i harcówek: pomoc finansowa w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.