Konkurs ofert: promocja trzeźwości oraz programy profilaktyczne

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość oraz szkolnych programów profilaktycznych organizowanych przez niepubliczne placówki oświatowe.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.