Konkurs ofert: propagowanie trzeźwego życia

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia: współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.