Oferta Klubu Sportowego Siarka na realizację zadania "Zabawa mikołajkowa na sportowo"

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Klub Sportowy Siarka na realizację zadania pn. „Zabawa mikołajkowa na sportowo”.

Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Sportowym Siarka zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.