Oferta TSIA FRAM na "Warsztaty taneczne polsko-ukraińskie"

Oferta Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych FRAM na "warsztaty taneczne polsko-ukraińskie" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM na "warsztaty taneczne polsko-ukraińskie"

Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych FRAM zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.