Oferta złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg na organizację IX Turnieju Tenisa Stołowego Zawodników na Wózkach TOP 10 – TETRA TOP – TOP KOBIET Tarnobrzega 2015.

Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Integracyjny Klub Sportowy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.