Oferta złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta Stowarzyszenia Mokrzyszów na realizację zadania pn. "Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW
 
Oferta Stowarzyszenia Mokrzyszów na realizację zadania pn. "Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW
 
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Mokrzyszów.
 
Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Mokrzyszów zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
 
Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.