Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu Kultury

Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury.

Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny:
a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej,
b) prowadzenia działalności wspomagającej podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
c) organizowania festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw, kiermaszów, konfrontacji artystycznych i innych imprez,
d) ochrony kultury ludowej i promowania kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości artystycznej,
e) inicjatywy wydawnicze,
f) upowszechnianie czytelnictwa,
g) projekty wpisujące się w obchody Dni Tarnobrzega.
Na realizacje powyższych zadań zaplanowane zostało 50 000,00 zł. Ostateczna kwota środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Kultury zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2017.

Oferty konkursowe należy składać:
- W zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2017 – „KULTURA” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,
- W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2017 r.
- W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Info:EPK