Otwarty konkurs ofert na prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Polityki społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Konkurs dotyczy prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 podopiecznych w Tarnobrzegu.

Oferty konkursowe należy składać:
- w zamkniętej kopercie,
- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2012 r.
- w siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzeg, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą pod adresem: Urząd Miasta Tarnobrzeg, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.
W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.
Szczegółowe warunki konkursów znajdują się w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta.