Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.