Otwarty konkurs ofert z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.