Rewitalizacja - raport z konsultacji społecznych

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu dokumentu: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2016-2023 w formie zbierania uwag do propozycji dokumentu poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.tarnobrzeg.pl) w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega 2016-2023”.

Mieszkańcy oraz inni interesariusze Programu Rewitalizacji byli zachęcani do zapoznania się z przygotowanym projektem dokumentu (dostępnym w zakładce strony UM). Z treścią dokumentu można było zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.

Wszelkie sugestie można było wnosić za pomocą przygotowanego formularza elektronicznie osobiście lub listownie albo drogą elektroniczną.

Zbiorcze zestawienie uwag, wniosków i propozycji wraz ze sposobem ich rozpatrzenia przedstawiono w tabeli poniżej.

Dokument po korektach dostępny jest na w załączniku na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W dokumencie ostatecznym nie znalazły się propozycje projektów rewitalizacji, które nie spełniły wymogów określonych w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (ob. Ministerstwo Rozwoju), Warszawa, 3 lipca 2015 r., w szczególności w zakresie wyjaśnienia pojęć związanych z rewitalizacją oraz „Cech i elementów programów rewitalizacji” stanowiących załącznik do ww. Wytycznych. ( Dokument dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020).
Odrzucone zostały karty projektów, które nie spełniły następujących kryteriów:

1. Co do zasady przedsięwzięcie musi być realizowane na obszarze rewitalizacji. Dopuszczana będzie jednak możliwość zgłaszania przedsięwzięć, które będą realizowane poza obszarem rewitalizacji, jeśli służyć one będą realizacji celów przypisanych obszarowi rewitalizacji, a beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych na aktywizację zawodową i społeczną, takie przypadki muszą być jednak szeroko i logicznie uzasadnione.

2. Przedsięwzięcie musi wpisywać się w określone cele rewitalizacji PR.

3. W przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje prace remontowe, konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane budynków lub zagospodarowanie terenu w rozumieniu przepisów prawa, Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, stosunku zobowiązaniowego (umowy dzierżawy, najmu), zgody na korzystanie z budynku lub terenu udzielonej przez jego właściciela lub w innej formie przewidzianej przepisami prawa.

Ponadto odrzucono projekty, co do których istniały duże wątpliwości co do możliwości ich realizacji, np. nie zostały zgłoszone przez podmioty mogące je zrealizować w okresie obowiązywania rama czasowych programu rewitalizacji.

Info: UM Tarnobrzega