Rusza program „Aktywny samorząd” w 2017 roku

„Aktywny samorząd” w 2017 roku.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Uwaga Wnioskodawcy!
W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

PREFERENCJE PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I.
W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2017”:

01.04.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I
30.08.2017 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I
01.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 - Moduł II
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 - Moduł II
01.09.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018- Moduł II
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 - Moduł II

Informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. 101; tel. 158230738, 158226097 w. 101 oraz 158567697, a także dostępne są na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl/zakładka „Aktywny Samorząd”.
Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl /zakładka „Aktywny Samorząd”.

Nowe wnioski o dofinansowanie na 2017 rok dla beneficjentów Programu w ramach Modułu I dostępne będą pod koniec marca bieżącego roku.