Wyniki konkursu dla ngo z zakresu ekologii

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015