Wyniki konkursu dla ngo z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Porządku i bezpieczeństwa publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015