Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Pomocy Społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w obiekcie przy ulicy Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu, określonego w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.