Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Powierza się realizację zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w obiekcie przy ulicy Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu na okres od 1.01.2014 do 31.12.2016, Stowarzyszeniu Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej za kwotę 1 651 488 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy i czterysta osiemdziesiąt osiem złotych).