Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu Ekologii, Bezpieczeństwa, Kultury i Zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony środowiska, Bezpieczeństwa i porządku publicznego, Kultury oraz Zdrowia i zapobiegania patologiom, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.