Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii, Kultury i Bezpieczeństwa określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.