Zapraszamy na otwarte szkolenie dla NGO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do udziału w otwartym szkoleniu pn. „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania".

Szkolenie odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia, o godz. 9:00, w budynku Klubu Osiedlowego Serbinów (ul. Zwierzyniecka 3 - wejście do budynku od tyłu). Poprowadzi je trener Artur Gluziński - specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, autor książki pt. „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:
• przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego,
• analiza ogłoszenia konkursowego,
• przygotowanie części merytorycznej i budżetu zadania publicznego,
• elementy umowy realizacji zadania,
• zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
• realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
• przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy,
• obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
• ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania – ważne zmiany,
• rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego,
• niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
• prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
• w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji,
• sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.

Przypominamy, że jedyną formą wsparcia z budżetu gminy inicjatyw podejmowanych przez różnego rodzaju organizacje, są dotacje przyznawane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Nie ma możliwości bezpośredniego dofinansowania z budżetu gminy różnego rodzaju działań, imprez, wydarzeń.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych; zarówno doświadczonych w pozyskiwaniu środków, jak i te organizacje, które do tej pory o nie nie aplikowały. Będzie to okazja, by dowiedzieć się, jak skutecznie sięgać po środki i realizować własne projekty. Szkolenie jest bezpłatne, więc inwestujemy tylko czas, a wiedza zdobyta na spotkaniu może zaowocować ciekawymi inicjatywami na rzecz miasta i mieszkańców.