Nabór ofert w konkursie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Trwa nabór ofert w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020".

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

10 grudnia w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych o tematyce związanej z otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych.

Nowe wzory formularzy dla organizacji pozarządowych

Od 3 września 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy ofert, umów i sprawozdań dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Konkursy 2015 Konkursy 2015

Więcej pieniędzy dla NGO

O 120 tys. zł został zwiększony budżet zaplanowany na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na kwietniowej sesji radni przyjęli poprawkę do Programu współpracy oraz budżetu miasta na 2015 rok.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 4, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Otwarty konkurs ofert

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 4, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Działalności na rzecz organizacji pozarządowych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Ocena formalna wniosków NGO

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursach z zakresu zdrowia i zpaobiegania patologiom (lato w mieście oraz obozy i kolonie), a także z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania dodatkowych konkursów ofert

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania dodatkowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi

Konkurs ofert dla NGO z działalności na rzecz organizacji

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Działalności na rzecz organizacji pozarządowych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z...

Konkurs ofert dla NGO ze Zdrowia (lato w mieście oraz obozy i kolonie)

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Działalności na rzecz organizacji pozarządowych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z...

Zapraszamy na otwarte szkolenie dla NGO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do udziału w otwartym szkoleniu pn. „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania". Szkolenie...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Porządku i bezpieczeństwa publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu zdrowia - drugi konkurs

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania otwartych konkursów ofert

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art....

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu ekologii

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wyniki konkursu dla ngo z zakresu kultury

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w...

UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU KONKURSÓW! UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU KONKURSÓW!


Informujemy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że uległ zmianie harmonogram ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych.


Właściwy harmonogram dostępny jest poniżej.

 

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015 Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

W konkursie mogą brać udział:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;

Priorytet 3. Aktywni obywatele;

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.

 

Więcej informacji można znaleźć pod linkami:

http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.html

Regulamin Konkursu FIO w 2015 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowany przez Ministra.

Z Regulaminem można się zapoznać klikając w poniższy link:

http://www.pozytek.gov.pl/Regulamin,Konkursu,FIO,w,2015,r.,3633.html

Konkursy 2014 Konkursy 2014

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii, Kultury i Bezpieczeństwa określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art....

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Powierza się realizację zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Harmonogram otwartych konkursów ofert

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art....

Konkursy 2013 Konkursy 2013

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.
Dodatkowo należy złożyć pisemną deklarację przystąpienia do realizacji zadania, potwierdzenie numeru konta bankowego, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz sprawozdanie z budżetu za ubiegły rok. 
Dokumenty należy złożyć w wydziale merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zadań.

 

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • turystyki
  • polityki społecznej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
  • ochrony środowiska
  • bezpieczeństwa publicznego
  • kultury
  • sportu
  • zdrowia i zapobiegania patologiom
  • polityki społecznej
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych 
określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.