Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823-07-38, 822-60-97
http://mopr_tarnobrzeg.ssdip.bip.gov.pl/

e-mail: mopr@mopr.pl 
 

Działalność adresowana jest do rodzin i osób wymagających wsparcia (dotyczy środowiska lokalnego). O pomoc można zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem innej upoważnionej osoby. Sprawy diagnozowane są przez pracownika socjalnego w środowisku Klienta.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
Pomoc osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać swoich trudności.
Rodzaj pomocy:
- finansowa,
- w naturze,
- poradnictwo prawne,
- socjalne,
- pedagogiczne.

Ośrodek zapewnia usługi opiekuńcze dla osób starszych w domu chorego.
Kierowana jest pomoc terapeutyczna na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Praca z rodzinami zastępczymi.
Koordynacja placówkami pomocowymi.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Praca socjalna.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Diagnozowanie spraw odbywa się w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny w terminie 14 dni, a w sprawach nagłych w terminie 2 dni. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.
 

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu:
-ubóstwa,
-sieroctwa,
-bezdomności,
-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
-bezrobocia,
-niepełnosprawności,
-długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,
-przemocy w rodzinie,
-bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
-alkoholizmowi lub narkomanii,
-trudnościach w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
-brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowacze,
-klęski żywiołowej lub ekologicznej,
-trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
oraz spełnieniu kryteriów dochodowych.


Osoby mogą ubiegać się o pomoc w formie:
-zasiłku stałego, który przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
-opłacanie składek zdrowotnych,
-zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczną,
-zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
-usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i chorych w miejscu zamieszkania,
-zasiłku celowego i w naturze,
-zapewnienia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
-posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole,
-sprawienie pogrzebu,
-udzielania specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w zakresie:
-rozwiązywania problemów rodziny,
-zapobiegania przemocy w domach,
-terapii dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii,
-kierowanie do domu pomocy społecznej,
-opiniowanie kandydatów na rodzinę zastępczą,
-udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym,
-usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ośrodek prowadzi świetlicę socjolterapeutyczną, która realizuje zadania profilaktyki obejmując opieką dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym z powodu różnorodnych dysfunkcji środowiska rodzinnego.
Systematycznie organizowane są zajęcia dydaktyczno-rekreacyjne. Prowadzone są m.in. akcje „LATO W MIEŚCIE” podczas, których świetlica otwarta jest dla wszystkich dzieci nie wyjeżdżających na zorganizowany wypoczynek.
Poza wymienionymi formami pomocy wzrasta ilość rodzin objętych pracą socjalną, poradnictwem oraz pomocą ośrodków wsparcia takich jak:
Dom Dziennego Pobytu, który swym zasięgiem obejmuje osoby III wieku. Działalność domu koncentruje się wokół integracji osób ze środowiskiem lokalnym w zakresie kulturalnego spędzenia czasu oraz zapewnienia niezbędnych potrzeb.
Środowiskowy Dom Samopomocyjest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób psychicznie chorych. Główną przesłanką pracy jest w miarę możliwości przywrócenie klienta do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
Terapia prowadzona jest poprzez m.in. zajęcia gospodarcze, plastyczne, stolarsko-ślusarskie, kulinarne, rehabilitację ruchową, psychoterapię i rozmowy indywidualne, prowadzona jest również praca z rodziną podopiecznego.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, głównym celem pracy prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną. W ramach tej instytucji udzielana jest natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, socjalna i prawna, a w uzasadnionych przypadkach osoby w kryzysie mogą uzyskać krótkoterminowe schronienie.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu należy również koordynacja działań placówek pomocowych tj.
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7

- przeznaczony jest dla 60 osób przewlekle, somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki. Świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych (mieszkanie, wyżywienie, odzież, obuwie), opiekuńczych, wspomagających, religijnych oraz umożliwia korzystanie z opieki i usług medycznych.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211
- przeznaczony jest dla 60 dzieci niepełnosprawnych umysłowo prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Dom świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzona jest nauka czynności dnia codziennego, terapia zdjęciowa, zajęcia sportowe i rehabilitacyjne.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarnobrzegu ul. św. Barbary 1
- do placówki kierowane są dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W strukturze placówki funkcjonuje zespół interwencyjny i zespół socjalizacyjny. Placówka zapewnia dziecku całodzienny pobyt, opiekę i wychowanie. Przygotowuje diagnozę psychofizyczną, prowadzi zajęcie socjalizacyjne, logopedyczno - terapeutyczne itp.

Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17
- placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku do 18 lat.

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu ul. św. Barbary

- prowadzi działalność diagnostyczno - konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych oraz rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w palcówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinnej opiece zastępczej. Prowadzi sprawy adopcji i przysposobienia dzieci.

Rodziny zastępcze
- to forma pomocy rodzinie i dziecku. W przypadkach zaniedbywania lub trudności wychowawczych rodziców naturalnych obowiązki opieki i wychowania przejmują rodzice zastępczy. Rodziną zastępczą mogą być osoby obce i spokrewnione. Każda rodzina zastępcza ustanowiona przez sąd lub sprawowana w ramach umowy z prezydentem miasta może otrzymywać pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętego dziecka do rodziny.
Wysokość pomocy uzależniona jest od ustawowej kwoty bazowej określonej w ustawie o pomocy społecznej, dochodów dziecka, wieku i stanu zdrowia dziecka.  Z chwilą ukończenia 18 - roku życia wychowankowi opuszczającemu rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy może być przyznana pomoc na jego usamodzielnienie. Wielkość, formy i zakres pomocy ustala się indywidualnie dla każdego wychowanka w programie usamodzielnienia.
Kierowana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych.
W zakresie rehabilitacji społecznej finansowane są:

- warsztaty terapii zajęciowej mieszczące się przy ul. Wiślanej 11 i Alei Niepodległości 2,
-dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
-dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
-likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.


Poprzez rehabilitację zawodową:
-pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
-zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionych osób oraz rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb,
-finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
-finansowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
-zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.