Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg1. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie kwestii socjalnych środowiska osób niepełnosprawnych w Mieście;
2. Współpraca z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;
3. Inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
4. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności (kampanie społeczne, wystawy, konferencje);
5. Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;
6. Współpraca z Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi na rzecz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy przygotowaniu i wykonywaniu zadań objętych zakresem ich działania;
7. Przygotowanie propozycji kierunków zadań do realizacji przez podmioty pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych;
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta, z zakresu zadań stanowiska pracy.
10. Sprawozdania roczne z działalności