Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 56 96

Przedmiot działalności i kompetencje
Powiatowy Zespół ds. Orzekania wydaje:
orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Do realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

znaczny, umiarkowany, lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności
zalicza się osobę z naruszona sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności
zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życiazaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazania dotyczące:
odpowiedniego zatrudnienia,
szkolenia w tym specjalistycznego,
zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
uczestnictwa w terapii zajęciowej,
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Tryb postępowania przy orzekaniu:
Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Aby otrzymać orzeczenia należy złożyć:
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30dni przed złożeniem wniosku).

Inne posiadane dokumenty medyczne, umożliwiające ustalenie niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności), np.: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumentację tą przedkłada się w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w kserokopiach z oryginałem do wglądu w celu potwierdzenia takiej zgodności. Osoby ubiegające się o orzeczenie po raz kolejny składają dokumentację medyczną z okresu od daty ostatniego orzekania. Brak dokumentacji medycznej (dowodów leczenia) w składanym wniosku znacznie wydłuża okres załatwiania sprawy (wezwanie do uzupełnienia, ocena dokumentacji). Złożenie niekompletnego wniosku  i nieuzupełnienie go pomimo zawiadomienia o konieczności jego uzupełnienia, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Odwołanie od orzeczenia
Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Odwołanie składa się w Powiatowym Zespole w Tarnobrzegu, który przekazuje je wraz  z aktami do Wojewódzkiego Zespołu d/s  Orzekania w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania.
Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
W przypadku zmiany stanu zdrowia
osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.
W sytuacji gdy załączona dokumentacja medyczna oraz badanie osoby, nie wskazują na zmianę stanu zdrowia tej osoby, skład orzekający wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Legitymacje osoby niepełnosprawnej
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu, wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
wniosek o wydanie legitymacji
oryginał orzeczenia
(do wglądu)
aktualne zdjęcie (osoby powyżej 16 roku życia)
Legitymacje wydawane są w piątki w godz. 8.00 – 15.00