Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzeg

„Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzeg – etap III”

 

Etap III jest kontynuacją prac, realizowanych w I etapie w ramach ZPORR. Wyremontowane piwnice zamku zostały udostępnione zwiedzającym w 2008 r. Wyremontowany zamek Tarnowskich stanowiący niewątpliwie obiekt dziedzictwa kulturowego i jego adaptacja na cele kulturalne, będzie nowym produktem turystycznym, który wzbogaci ofertę turystyczną województwa i miasta o nowe atrakcje i usługi.

Zakres prac niniejszego zadania obejmuje wykonanie robót na wszystkich kondygnacjach budynku zamku tj. parterze oraz na piętrach: I, II, III (wieża), IV (wieża). W wyniku realizacji zadania zostaną wykonane pomieszczenia znajdujące się na parterze zamku tj.:  kaplica, biblioteka, apartament hrabiego , pokój biały, pokój żółty, poczekalnia, amfilada, sala wielka. Pomieszczenia te zostaną kompleksowo wyremontowane oraz wykończone, aby mogły po zakończeniu prac w pełni służyć zwiedzającym. Zakres prac przewidziany w projekcie umożliwi połączenie piwnic zamkowych odrestaurowanych w I etapie z parterem. Wykonany zostanie także korytarz łączący kondygnację piwnic z holem wejściowym głównym. Pozostałe pomieszczenia zamku zostaną w tym etapie doprowadzone do stanu surowego.

Zostanie przeprowadzona renowacja konserwatorska elewacji zamkowych. Roboty remontowe i konserwatorskie obejmą kolejno wszystkie fasady zamku, wraz z elementami ich wyposażenia w kamieniarkę, stolarkę okienną i drzwiową (wymiana), ślusarkę, jak również elementy detalu architektonicznego odtworzonego, wyremontowanego jak i zaprojektowanego. Zakres prac elewacyjnych obejmie: renowację tynków i kamieniarki istniejącej, zabudowę nowej kamieniarki, renowację i odtworzenie dekoracji elementów ślusarki, a także elementów wystroju architektonicznego, remont i wbudowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu detalu i ustaleń konserwatorskich oraz całość wizerunku obiektu wiążącą się z wykonaniem ofasowań, zegarów, tablic pamiątkowych itp., roboty tynkarskie  -  renowacja i  wykonywanie  tynków  szlachetnych  oraz kamieniarskich.

We wszystkich pomieszczeniach zamku zostaną wymienione posadzki i podłogi wraz z warstwami podbudowy. Zakres tych robót obejmować będzie rozbiórkę starych zużytych podłóg drewnianych z desek struganych, klepki parkietowej dębowej i tafli parkietowych wraz z warstwami podłogowymi ślepej podłogi z desek na legarach i zasypów, na których zostały ułożone.

W Sali Wielkiej zostanie wykonana boazeria w całości z drewna dębowego na wszystkich ścianach za wyjątkiem ściany okiennej.

Roboty konstrukcyjne obejmą prace związane z dostosowaniem pomieszczeń zamku do nowych funkcji. Planuje się dokończenie budowy szybu windowego i montaż windy oraz zakup łazika dla pokonywania nierówności dla niepełnosprawnych (schody wejścia głównego). Likwidacji ulegną niektóre istniejące schody, ściany i fragmenty stropów. Zostaną wykonane nowe stropy nad nowymi pomieszczeniami parteru oraz nad schodami prowadzącymi do piwnic na poziomie I i II piętra. Zostaną wykonane roboty betonowe, nadproża oraz belki stalowe.

W zamku zostanie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana w sali balowej w oparciu o centralę wentylacyjną z układem odzysku ciepła i wilgoci przy pomocy rotacyjnego wymiennika ciepła o wysokiej sprawności wyposażoną dodatkowo w nagrzewnicę i chłodnicę glikolową. Zostanie także wykonana instalacja klimatyzacyjna obejmująca rozprowadzenie powietrza w obrębie maszynowni i poddasza oraz doprowadzenie kanałów nawiewno-wywiewnych do poziomu I piętra oraz instalację wody lodowej dla centrali klimatyzacyjnej

Instalacja c.o ogrzewania grzejnikowego została zaprojektowana w systemie dwururowym pompowym i obejmie parter oraz pozostałe kondygnacje zamku. Źródłem ciepła będzie dla instalacji wbudowany węzeł ciepłowniczy zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Parter i piętro ogrzewane będą za pomocą systemu rozdzielaczowego grzejnikowego oraz grzejnikowego obwodowego, pozostałe kondygnacje za pomocą ogrzewania grzejnikowego obwodowego. Instalacja centralnego ogrzewania wyposażona będzie w zawory termostatyczne, umożliwiające użytkowanie pomieszczeń  ze zróżnicowaną temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od aktualnych potrzeb co w znaczący sposób wpływa na ograniczenie zużycia energii /ok.20%/ zaprojektowano regulację hydrauliczną instalacji c.o. umożliwiającą skuteczne nastawy. Zaprojektowano izolację przewodów co i ciepłej wody użytkowej eliminujące w istotny sposób przypadkowe straty ciepła. Zasilanie budynku z węzła cieplnego wyposażono w regulator pogodowy-dający wymierne oszczędności.

Instalacja wod.-kan. obejmuje instalację wodociągową sanitarną, instalację wodociągową, przeciwpożarową oraz kanalizację sanitarną. Instalacja ta zostanie wykonana na parterze oraz pozostałych kondygnacjach. 

Instalacje elektryczne zostaną wykonane w całym budynku zamku. Prace instalacyjne zostaną wykonane w większości pod tynkiem w rurach instalacyjnych. Instalacja elektryczna wewnętrzna obejmuje instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych 1 fazowych ogólnego przeznaczenia, instalację gniazd wtykowych dedykowanych, instalację siły oraz instalację uziemiającą i potencjałów wyrównawczych. Instalacja słabe prądy SAP- sygnalizacji napadu umożliwi ochronę obiektu dzięki wytworzeniu optycznych i akustycznych sygnałów alarmu wysyłanych do Centrum Dozoru. Wykonana zostanie także instalacja słabe prądy SAP sygnalizacji pożaru, która poprzez zamontowane czujki wytwarzające sygnały alarmowe przekazywane do Centrali Dozoru będą sygnalizować o potencjalnym zagrożeniu. Planowana do wykonania instalacja słabe prądy CCTV- monitoring, ma na celu monitorowanie obiektu w dzień i w nocy pozwalając na zdalną obserwację jak również integrację z systemem sygnalizacji napadu i nagrywania zdarzeń alarmowych. Zostanie wykonana iluminacja zewnętrzna do zasilania opraw oświetlenia zewnętrznego elewacji całości obiektu. Iluminacja zasilana będzie z rozdzielni głównej. Do oświetlenia pomieszczeń zamku zostaną wykorzystane oprawy elektryczne tj. kinkiety ścienne, żyrandole, latarnie wiszące itp.

Wartość zadania ogółem : 6 984 226,22 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 654 529,35 zł