Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizacje dróg gminnych ul. Targowa z rondem

 

„Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizacje dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpitalna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza”.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat 2.1.C Drogi gminne.

Okres realizacji: marzec – sierpień 2011 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych tzn. ulic Targowa, Piłsudskiego, Szpitalna na długości ok. 1,67 km. W ramach zadania zostaną wykonane m.in..przebudowa drogi, przebudowa chodników na długości ok. 2,5 km, wybudowanie ok. 200 miejsc postojowych oraz modernizacja skrzyżowań, w tym budowa rond na skrzyżowaniach ulic: Piłsudskiego –Targowa - Szeroka oraz Mickiewicza – Szpitalna – Niepodległości.

Wartość ogółem (w zł): 8 434 197,82
dofinansowanie z EFRR (w zł): 1 985 159,73
wkład miasta (w zł): 6 449 038,09