Z ofertami pracy w samorządzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej lub klikając tutaj.

 

Z ofertami pracy w placówkach oświatowych na terenie Tarnobrzega można zpoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej lub klikając tutaj.

 

Z ofertami pracy w jednostkach podlgłych Prezydentowi Miasta, a także w innych placówkach można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publiczej lub klikając tutaj.

 

Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg

Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeprowadzania wolnego i otwartego naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy.

Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg w Biuletynie Informacji Publicznej pod hasłem „nabór pracowników” i jednocześnie wywieszane na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta (tablica w budynku przy ulicy Kościuszki 32 i tablica przed wejściem do budynku przy ulicy Mickiewicza 7).

Ogłoszenie jest wywieszone, co najmniej 10 dni.

Konkurs obejmuje 2 etapy:

ETAP I

Ocena warunków formalnych (w ogłoszeniu podajemy wymagania niezbędne, które kandydat musi spełnić, aby przejść do drugiego etapu konkursu)

ETAP II

Rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której sprawdzana jest wiedza kandydata i jego predyspozycje osobowościowe.

Po wyborze kandydata, który zdobył największą liczbę punktów, jego nazwisko wraz z uzasadnieniem jest publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta i na tablicach ogłoszeń.

Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie pracownik przechodzi przez służbę przygotowawczą, w czasie której doskonali i uzupełnia swoją wiedzę. Po zakończeniu służby przygotowawczej pracownik musi przystąpić do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem niezbędnym dalszego zatrudnienia. Kolejna umowa zawierana jest na czas określony 1 roku lub na czas nieokreślony.

 

Poniżej do pobrania pliki