Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega 2016-2023 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega 2016-2023

Podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Zapraszamy na konferencję podsumowującą prace związane z opracowaniem programu, która odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Sejmowej Wielkiej na Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu

Rewitalizacja - raport z konsultacji społecznych

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu dokumentu: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2016-2023

Rozpoczynamy konsultacje w sparwie programu rewitalizacji miasta

25 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”. Zapraszamy do składania uwag.

Przedłużony termin zgłaszania propozycji rewitalizacyjnych

Termin składania propozycji zgłoszeń projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 zostaje wydłużony do 23.09.2016 r.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów rewitalizacyjnych

Proszę o aktywny udział i zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane do 2023 r.

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Prezydent miasta Tarnobrzega wraz z Instytutem Badawczym IPC z Wrocławia zapraszają mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega...

Rozpoczęto konsultacje w sprawie rewitalizacji miasta

27 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-23.

Lokalny program rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do włączenia się do procesu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2013.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej przestrzeni i społeczności oraz gospodarki. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne mieszkańców zidentyfikowanego obszaru. Wszelkie planowane działania mają za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy. Mają też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy, jak również jej otoczenia.

Program rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub infrastrukturalnych występujących na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i rewitalizowanym m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej.

O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą mogły występować różne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Przykładem działań rewitalizacyjnych mogą być projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciem wejścia lub powrotem na rynek pracy, rozwojem przedsiębiorczości, poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, promocją działań dotyczących kultury, środowiska naturalnego i ochrony terenów zielonych. Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie, jest ich wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy.

Karta obszaru rewitalizacji

Obszary miasta wskazane do rewitalizacji

Zaproszenie do zgłaszania pomysłów rewitalizacyjnych

Karty projektów - ogłoszenie do zglaszania projektów rewitalizacyjnych

Zaproszenie mieszkańców na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Konsultacje społęczne w sprawie rewitalizacji miasta