Modernizacja dróg gminnych ul. Jędrala, Węgla, Słomki


Modernizacja dróg gminnych ul. Jędrala, Węgla, Słomki

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012 z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarcza oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź.
Koszt realizacji projektu: ok. 1 567 000,00 zł. brutto, dofinansowanie  do 95%.
Zakres planowanych robót do wykonania
Odbudowę dróg gminnych na całej długości tych ulic w zakresie:
a) ul. Jędrala, Węgla:
- poprawy stanu technicznego nawierzchni dróg na ulepszone bitumicznie, chodników, okrawężnikowania, parkingi, oznakowania poziomego i pionowego,
- dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów (szerokość, spadki, promienie łuków), zachowaniu wszelkich zjazdów i wjazdów na posesje,
- renowacji i wykonanie odwodnienia ulic oraz ewentualnych rowów odwadniających,
- budowa oświetlenia ulicznego.
b) ul. Słomki:
- poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi w/g potrzeb, remont istniejącego ciągu chodnikowego na dł. ok. 500mb., parkingów, oznakowania poziomego i pionowego,
- dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów (szerokość, spadki, promienie łuków), zachowaniu wszelkich zjazdów i wjazdów w tym na posesje,
- poprawy stanu oświetlenia ulicznego,
- istniejącego odwodnienia wraz z odbudową przepustu Ø1000,
- odbudowy poboczy na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną