Modernizacja dróg powiatowych: Litewska, Bema

 

Modernizacja dróg powiatowych:  Litewska, Bema

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012 z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarcza oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź.
Koszt realizacji projektu: ok. 2 600 000,00 zł brutto, dofinansowanie  do 95%.
 

Zakres planowanych robót do wykonania
Odbudowa ul. Bema i ul. Litewskiej w zakresie:
- poprawy stanu technicznego nawierzchni dróg (rodzaj istniejącej nawierzchni: twarda, ulepszona bitumicznie), chodników, okrawężnikowania, zatok autobusowych, barier sprężystych i rurowych,  oznakowania poziomego i pionowego,
- dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów (szerokość, spadki, promienie łuków), zachowaniu wszelkich zjazdów i wjazdów na posesje,
- odbudowy ciągu chodnikowego na  ul. Bema do końca zabudowy,
- renowacji i odbudowy przepustów ok. 10 szt.
- remontu mostu w ciągu ul. Bema w km. 5 +041 do 5 + 057,5
- regulacji poboczy i nasypów do wymaganego profilu,
- renowacji istniejącego odwodnienia ulic oraz rowów odwadniających, w tym pogłębienie z wyprofilowaniem dna i skarp,
- remontu oświetlenia ulicznego.