Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tarnobrzegu

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tarnobrzegu

Zadanie planowane jest do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywacja inwestycyjna regionu" Poziom dofinansowania EFRR: 70% kosztów kwalifikowanych.
Wartość zadania ok. 6 000 000,00 zł
Zadanie obejmować będzie dozbrojenie terenów inwestycyjnych przez wykonanie pętli drogowej przy Tarnobrzeskim Parku Technologicznym, wykonanie chodników doprowadzenie mediów.