Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Od czego zacząć?
Złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 (załącznik nr 1).

Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Decyzja podlega opłacie skarbowej  w wysokości 82,00 zł.

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (tel. centrali 15 822 65 70 w. 264)

Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, natomiast decyzja wydana zostanie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

W jaki sposób odebrać decyzję?
- decyzja może być przesłana na wskazany adres przez wnioskodawcę,
- składając dokumenty można w BOI zastrzec odbiór osobisty – w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru.

Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)

O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
- o skompletowaniu wszystkich dokumentów: 
opinie właściwych komendantów policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej i pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informację o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez policję zagrożeniach, opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego, graficzny plan obiektu terenu, w którym ma być przeprowadzona impreza, regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy, informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie, gdzie będzie ona zorganizowana i mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego,
- o wniesieniu opłaty skarbowej - 82.00 zł.

Co przysługuje wnioskodawcy?
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Urząd Miasta Tarnobrzega czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wpłaty można uiszczać:
w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega znajdującej się w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7, w godzinach 7:30 – 15:30 na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzeg PKO S.A. I o/Tarnobrzeg nr 18124027441111000039909547

Wzór wniosku – załącznik nr 1.